فیلتر بر اساس سال

دو پوسته سازی در بنای گنبد سلطانییه (معماری و تکنولوژی ساخت )

تولید صنعتی و معماری سازه های هوشمند متحرک

آسیب شناسی موانع توسعه صنعتی سازی ساختمان در کشور

بررسی چند نمونه از مصالح جدید برای تولیدصنعتی ساختمان

گزارش علمی پژوهشی: طراحی و اجرای نخستین گنبد کامپوزیت با روش تولید صنعتی در ایران

فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن در ایران

معرفی سیستم ساختمانی ترمومور (قالبهای عایق ماندگار در ساختمان)

موانع تولید و توسعه صنعتی ساختمان در کشور

نقش صنعتی سازی و فناوریهای نوین ساختمانی در ارتقاء کیفیت، افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه پارامترهای موثر در ارتقاء معماری از منظر تکنولوژی

پژوهشی بر ساختار آموزش سازه در معماری

Review of Tekye-Amir-Chakhmagh from perspective of Traditional Structures Technology

تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای برای ارتقاء کیفیت ساختمان در ایران

تأثیر تکنولوژی بر جوامع در حال توسعه

تأثیر تولید صنعتی ساختمان بر پایداری اقتصادی و محیطی

تکنولوژی، سازه و معماری

بررسی تکیه امیرچخماق یزد از منظر فناوری سازه های سنتی

پيوند سازه و معماری، راز جاودانگی بناهای سنتی

فناوری بومی در سازه معماری سنتی ایران

مقایسه تطبیقی تکنولوژی نوین با فناوری بومی در معماری ایران زمین

نوآوری در فناوری ترکیب سازه با معماری در سردرب مسجد جامع یزد

1
2
3
4
5

دسترسی

طراحی و اجرا :گروه مهندسی پارمونت

ارتباط با من